korporatiw

 • LCD suwuk kristal displeý galyp açylanda üç meseläni göz öňünde tutmaly!
  Iş wagty: 09-20-2022

  LCD suwuk kristal ekran ekranlary durmuşymyzda köp elektron enjamlarynda ulanylýar, şonuň üçin LCD suwuk kristal ekran ekranlarynyň galyndysyny açanyňyzda haýsy meselelere üns bermelidigini bilýärsiňizmi?Ine, üns bermeli üç zat: 1. Temperatura diapazonyna serediň.Temperatura imp ...Koprak oka»

 • LCD ekrany nädip satyn almaly?
  Iş wagty: 09-16-2022

  Durmuşymyzda LCD ekrany hemme ýerde bar, iň amatly LCD ekrany nädip satyn almaly?Ekranyň ululygy Ululygyň ululygyny saýlaň, nirede ulanylan ilkinji açyk LCD displeý!LCD ekranyň dürli ululyklary we ölçegleri, amaly ssenariýa birmeňzeş däl.Rezolýusiýanyň ululygy LCD, res ...Koprak oka»

 • Näme üçin OLED ekranlary birden öçürildi?
  Iş wagty: 09-15-2022

  Iş prinsipi OLED sansyz kiçi LED çyralaryň toplumy, her LED çyrasy aýratyn wyklýuçatel bilen dolandyrylýar, bildiriş tagtasy ýaly prinsip, ýöne çyralar kiçi, wyklýuçatel has kiçi.LCD suwuklyk arkaly arka yşyk moduly, diňe bir yşyk ...Koprak oka»

 • Monohrom LCD-ni lukmançylyk enjamlarynda ulanmak!
  Iş wagty: 09-14-2022

  Soňky ýyllarda adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň we durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen, durmuşyň çaltlaşmagy adamlaryň saglyk habardarlygyny güýçlendirdi we has köp adam saglyk ýagdaýyna düşdi.Şol bir wagtyň özünde ilatyň garramagy ...Koprak oka»

 • LED displeý we LCD bölüji ekran bäsleşigi Ekranyň ekrany şasy kim?
  Iş wagty: 09-06-2022

  “LED” displeýiniň ulanylyş çäginiň giňelmegi we aralaşmagy bilen, “LED” elektron displeýiniň we LCD bölüji ekranyň amaly bäsleşigi barha güýçlenýär.Häzirki wagtda ikisini hem käbir ýagdaýlarda ulanyp bolýar, nädip saýlamaly?Tapawutlary we artykmaçlyklary näme ...Koprak oka»

 • LCD birikdiriji opsiýalaryny göz öňünde tutmak
  Iş wagty: 09-01-2022

  Ekranyň baglanyşyklarynyň dürli görnüşlerine düşünmek, haýsysynyň haýsysyny we haýsy komponentleri ulanmalydygyny saýlamaga kömek edip biler.Dürli tagtalarda dürli görkeziş mümkinçilikleri bar.Haýsy ulgamyň we haýsy saýlawyň iň amatlydygyny kesgitläniňizde, näme etmek islejekdigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň ...Koprak oka»

 • Glýukoza ölçegi üçin iň oňat TFT saýlamak
  Poçta wagty: 08-24-2022

  Köp sanly glýukoza ölçeg dizaýnlary köp reňkli TFT ekrany öz içine alýar.Onda TFT LCD saýlanyňyzda näme gözleýärsiňiz?Ilki bilen, glýukoza ölçeýji adamyň ganyndaky şekeriň (glýukozanyň) mukdaryny ölçäp görkezýär.Metrleriň köpüsi göçme we şonuň üçin batareýa bilen işleýär, pes güýji esasy edýär ...Koprak oka»

 • Transflektiw LCD-ler - Gün şöhlesiniň okalýan çözgüdi
  Poçta wagty: 08-19-2022

  Indi köp ýyl bäri geçiriji TFT displeýleri wizuallaşdyrmakda agdyklyk edýän tehnologiýa bolup durýar.Daşarda we göçme programmalarda has köp ekran ulanylýandygy sebäpli, gün şöhlesiniň okalmagy displeý bazarynda möhüm faktor boldy.LCD öndürijileriniň köpüsiniň bu meseläni çözmeginiň bir usuly ...Koprak oka»

 • LCD sürüjileri düşündirildi
  Poçta wagty: 08-11-2022

  LCD-leriň köpüsiniň möhüm bölegi LCD sürüjisidir.Onda wideo, ses we ş.m. üçin CPU, ýat (RAM we ROM) we interfeýsler (giriş / çykyş portlary) bar, has giň programmalar üçin döredilen mikroprosessordan ýa-da mikrokontrolardan tapawutlylykda LCD sürüjisi belli bir maksat üçin döredildi ...Koprak oka»

 • IPS TFT panellerinde arwah we ýanmak
  Poçta wagty: 08-11-2022

  Hakyky ýanmak ýa-da ýylylyk meselesi bolmansoň, “ýakmak” adalgasy birneme ýalňyş bolup biler.Muňa derek, paneliň islendik böleginde yzygiderli reňkli ekran bu at bilen atlandyrylýar.Söz ýa-da surat çyzgysy, reňk solýar ýa-da beýleki synlap boljak ýamalar we patt ...Koprak oka»

 • MIPI interfeýsiniň peýdalary
  Poçta wagty: 08-08-2022

  MIPI-iň peýdalary: Näme üçin bu interfeýs täze programmalar üçin iň esasy saýlama boldy.MIPI, adatça smartfonlar, planşetler, noutbuklar, awtoulaglar we beýleki platformalar üçin ulanylýan ýokary tizlikli displeý interfeýsi.MIPI ykjam senagat prosessor interfeýsini aňladýar.Senagat interfeýsi görkezmegi talap edýär ...Koprak oka»

 • TN, IPS, VA: Taslamaňyz üçin iň gowusy näme?
  Iş wagty: 07-22-2022

  TN, IPS ýa-da VA displeýleriniň arasynda saýlamak meselesine gezek gelende, “Fokus” köp wariant hödürleýär.Özüňiziň ýa-da guramaňyzyň gazanjak bolýan zatlaryna baglylykda bu görkeziş tehnologiýalarynyň biri saýlanyp bilner.TN bükülen nematiki, IPS uçarda kommutasiýa, VA bolsa dikligine deňdir ...Koprak oka»

 • LCD displeýi nädip arassalamaly?
  Iş wagty: 07-15-2022

  LCD paneliňizi arassalamak üçin nädogry çemeleşme bar.Aalňyşlyk goýberseňiz, dyrnaçaklar, tegmiller ýa-da has erbet netijeler bolup biler.Görkezilen amal ýerine ýetirilse, displeýiňiz iberilen gün ýaly şöhle saçar.Tozan ýa-da arassalaýjy önüm almazdan ozal muny okaň.Th ...Koprak oka»

 • TFT LCD aýratynlyklary
  Iş wagty: 06-22-2022

  TFT suwuk kristal displeýi gowy ýagtylyk, ýokary kontrast, güýçli iýerarhiýa duýgusy we açyk reňkler bilen häsiýetlendirilýär, ýöne has ýokary energiýa sarp etmegiň we ýokary çykdajylaryň hem kemçilikleri bar.TFT suwuk kristal tehnologiýasy jübi telefonynyň reňkiniň ösüşini çaltlaşdyrdy ...Koprak oka»

 • TFT LCD ekranyň iş prinsipi
  Iş wagty: 06-15-2022

  TFT-iň işleýşi TFT, adatça inçe filmli suwuk kristal displeýleri aňladýan, ýöne aslynda her bir garaşsyz pikselde gaýtadan işlemegi “işjeň” ýerine ýetirip bilýän inçe film tranzistorlaryna (matrisa) degişlidir. ekrany.dowamy ...Koprak oka»

 • TFT LCD ekrany näme
  Iş wagty: 06-08-2022

  FT-LCD suwuk kristal displeýi [2] “hakyky reňk” (TFT) inçe film tranzistor görnüşli suwuk kristal displeýdir.TFT suwuk kristalynyň her piksel üçin ýarymgeçiriji wyklýuçateli bar we her piksel nokat impulsy bilen gönüden-göni dolandyrylyp bilner, şonuň üçin her düwün birneme garaşsyz we ca ...Koprak oka»

12345Indiki>>> Sahypa 1/5