LCD suwuk kristal displeý galyp açylanda üç meseläni göz öňünde tutmaly!

LCD suwuk kristal ekran ekranlary durmuşymyzda köp elektron enjamlarynda ulanylýar, şonuň üçin LCD suwuk kristal ekran ekranlarynyň galyndysyny açanyňyzda haýsy meselelere üns bermelidigini bilýärsiňizmi?Ine, üns bermeli üç zat:

 

1. Temperatura diapazonyna serediň.

 

LCD suwuk kristal displeýinde temperatura möhüm parametrdir.Haçan-da LCD displeýaçyk, iş temperaturasy we saklanyş temperaturasy öndürijiniň dizaýn çyzgylaryndan aýrylyp bilinmez.Nädogry temperatura diapazony saýlansa, pes temperatura şertlerinde reaksiýa haýal bolar we ýokary temperatura şertlerinde kölegeler peýda bolar.Şonuň üçin galyp açylanda önümiň işleýän gurşawyna we zerur temperatura diapazonyna üns beriň.

 

2. Ekranyň tertibine serediň.

 

LCD suwuk kristal displeý açylanda ekran re modeimi doly göz öňünde tutulmalydyr.LCD displeý prinsipi ony ýagtylandyrmaýandygy sebäpli, aşaky yşyk çyrasy aýdyň görmek üçin zerurdyr we polo positiveitel ekran rejeleri, otrisatel ekran rejeleri, doly geçiriji reesimler, aç-açan reesimler we bu reesimleriň kombinasiýalary alynýar.Her görkeziş usulynyň öz artykmaçlyklary we aýratynlyklary bar we ulanylýan gurşaw hem başga.

 

3. Görünmegi göz öňünde tutuň.

 

Görünýän aralyk, suratyň LCD ekranynda görkezilip bilinjek ýerine degişlidir.Meýdany näçe uly bolsa, şonça-da owadan we atmosfera görkezilip bilner.Munuň tersine, has kiçi tomaşa meýdanynda görkezilen grafikalar diňe bir kiçi bolman, eýsem okamak hem kyn.Şonuň üçin, galyp açmak üçin belli LCD displeý galyp öndürijisini gözläniňizde, hakyky ýagdaýa görä näçe wizual diapazonyň zerurdygyny göz öňünde tutmalydyrys.

 

LCD suwuk kristal displeý üçin galyp açylanda ýokardaky meselelere üns bermeli.Şonuň üçin ýokary hilli LCD ekran galyplarynyň açylyş effektini almak üçin haýsy önümi özleşdirmelidigine garamazdan, diňe bir professional we ygtybarly galyndy öndürijisini tapmak zerur bolman, eýsem dürli meseleler barada aýdyň pikirleniň we üpjün ediň. önümiň dürli zerurlyklary kanagatlandyrylýar.

 

 

Häzirki wagtda Şençzhenen Çuangxin Hongyi tehnologiýasy kiçi we orta göwrümli üpjün edýär TFT-LCD öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýan we goşmaça interfeýsler bilen düzülip bilinýän ekranlar.Maslahat bermäge hoş geldiňiz


Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr