Monohrom LCD-ni lukmançylyk enjamlarynda ulanmak!

Soňky ýyllarda adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň we durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen, durmuşyň çaltlaşmagy adamlaryň saglyk habardarlygyny güýçlendirdi we has köp adam saglyk ýagdaýyna düşdi.Şol bir wagtyň özünde, ilatyň garramagy çaltlaşýar we garrylaryň umumy kesellerini we dowamly kesellerini gündelik ideg etmek we bejermek esasan hassahanalaryň we maşgalalaryň utgaşmasydyr.Bu ýagdaý lukmançylyk enjamlarynyň esasan iki kategoriýa bölünmegine sebäp boldy, biri öý lukmançylyk enjamlary, beýlekisi lukmançylyk lukmançylyk enjamlary.

LCD ekran

MonohromLCD displeýleröý lukmançylyk enjamlarynda, esasan, gan basyşynyň monitorlarynda, gan glýukoza hasaplaýjylarynda, maňlaý termometrlerinde, massaagerslarda, aýak wannalarynda, kalsiý goşundy gurallarynda, fizioterapiýa gurallarynda we ş.m. ruçka görnüşli LCD-lerde giňden ulanylýar. Bu enjamlarda suwuk kristal Ekran adam bedeniniň dürli görkezijilerini has içgin, çalt we takyk görkezip biler, bu adamlara irki döwürde keselleriň öňüni almaga we soňky döwürde maksatly şepagat uýalary we reabilitasiýa okuwlaryny geçirmäge mümkinçilik berýär.Aşakdaky surat, Şençzhenen Şingýuhe Elektronika Co., Ltd. tarapyndan ýyllar boýy öndürilen we öndürilen öý lukmançylyk enjamlarynda ulanylýan aýratynlaşdyrylan ekranlary görkezýär.

LCD displeý

Lukmançylyk enjamlary LCD displeý
MonohromLCD displeýEkran esasan lukmançylyk lukmançylyk enjamlarynda ulanylýar: fiziki barlag gurallary, detektorlar, infuziýa nasoslary, beden suwuklygy analizatorlary, kislorod generatorlary, şepagat uýalary, dürli bejeriş gurallary we ş.m. Lukmançylyk enjamlary gönüden-göni ulanylýandygy sebäpli adam bedeniniň hiline ýokary talaplary bar ekrany.Ekrandan ygtybarlylyga çenli iň ýokary ülňüler berjaý edilmelidir.Şençzhenen Çuangxin Hongyi Technology Co., Ltd. köp sanly içerki lukmançylyk enjamlaryny öndürijiler bilen müşderilere ýöriteleşdirilen önümleri ösdürmäge kömek etmek üçin çuňňur hyzmatdaşlyk edýär.LCD modullarynyň görnüşleri.


Iş wagty: 14-2022-nji sentýabr