Gün şöhlesiniň okalýan ekrany

Gün şöhlesini okap bolýan displaygörkezilen LCD-iň suraty we wideosy güýçli yşyk gurşawynda, esasanam açyk göni gün şöhlesiniň aşagynda görüp bolýar.

Gün şöhlesiniň okalýan ekrany

Içerki LCD ulanylyşynyň adaty ýagtylygy, ýasamak üçin 250nitden 450nit töweregiLCD displeýgün şöhlesiniň okalýan, ýokary ýagtylygy ýa-da gün şöhlesiniň pes şöhlelenmesi göz öňünde tutulmalydyr.

 

Adatça, ekrany gün şöhlesini okamaga iki ýol bar, iň ýaýran we ykdysady, TFT LCD displeýiň ýagtylygynyň ýagtylygyny ýokarlandyrmak we ýagtylygyny 800nit-den 1500nit-e ýetirmekdir.Bizde gün şöhlesiniň okalýan LCD modullarynyň köp taýýar modelleri bar 3.2 dýuým LCD, 3,5 dýuým LCD, 4,3 dýuým LCD displeý, 5 dýuým LCD modul, 7 dýuým LCD sensor paneli we başgalarýokary ýagtylyk LCD Aýratyn talaplaryňyza görä gün şöhlesini okalýan LCD-ni sazlamak üçin elýeterli, howa baglanyşygy we optiki baglanyşyk hem bar.

Anotherene bir usul, gün şöhlesiniň LCD üstündäki şöhlelenmesini azaltmak üçin polýarizeri transfektiw görnüşe üýtgetmekdir.LCD üstünde gün şöhlesi şöhle saçanda, olaryň köpüsi yza öwrüler we yşyk çyrasynyň ýagtylyk çeşmesiniň bir bölegine geçiriler.Şeýlelik bilen, ýagtylyk ýokarlanýar we ekrany güýçli gün şöhlesiniň aşagynda okap bolýar.Çylşyrymly gurluş we ýokary çykdajy sebäpli, transfektiw LCD geçiriji TFT LCD ýaly giňden ulanylmaýar. Transfektiw LCD Ekrany barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, öňki habarlarymyza basyp bilersiňiz

Transflektiw LCD-ler - Gün şöhlesiniň okalýan çözgüdi

LCD displeýler

Mundan başga-da, duýgur paneli görkezmek üçin zerur bolsa, kuwwatly sensor paneli, garşylykly sensor paneli bilen deňeşdirilende, yşyk çyrasynyň ýokary ýagtylygyny optimizirlemek üçin ulanylyp bilner.Kuwwatly duýgur paneliň filmi garşylykly sensor panelinden has inçe, az yşyk çyrasy kuwwatly sensor paneli bilen kölegelener.

 

Gün şöhlesini okalýan displeýler deňiz enjamlarynda, gurluşyk enjamlarynda, jemgyýetçilik transportynda, açyk maglumat köşkünde, harby enjamlarda, oba hojalygynda, kemçilik detektorlarynda we galyňlyk ölçeglerinde, ultrases ses bolt monitorlarynda, ultramelewşe kemçilik detektorlarynda, akylly OTDR, suw hil analizatorlarynda, flýu gazynda giňden ulanylýar. analizator, zarýad ýygnamak we ş.m.

 

Gün şöhlesiniň okalýan LCD ekranlary barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris


Iş wagty: Sentýabr-08-2022