LCD ekrany nädip satyn almaly?

Durmuşymyzda LCD ekrany hemme ýerde bar, iň amatly LCD ekrany nädip satyn almaly?

Ekranyň ululygy

Birinjisi, ululygynyň ululygyny saýlaňLCD displeý nirede ulanylýar!LCD ekranyň dürli ululyklary we ölçegleri, amaly ssenariýa birmeňzeş däl.

 LCD ekran

Rewolýusiýanyň ululygy

LCD saýlaň,çözgüdigaty möhüm görkeziji, ýöne çözgüdi näçe uly bolsa, şonça-da iň oňat suraty görkezmek üçin LCD ekrany üçin öz şertlerine laýyk iň oňat çözgüt bar diýip kör pikir etmäň.

 

Jogap bermek wagty

Jogap beriş wagty, LCD ekrany bolsa, LCD ekranyň başga bir möhüm tehniki parametridir jogap wagtyişekilde görkezilen uzyn, dinamiki galyndy şekillere ýykgyn edýär.

 

Interfeýs

LCD ekrany saýlanyňyzda diňe bir ýüzüne däl, eýsem arka tarapyna hem serediňinterfeýsi, bu interfeýsler “maýa goýum goragyňyzy” gönüden-göni täsir edýär, şonuň üçin bu örän möhümdir.HDMI interfeýsi indi sanly interfeýsiň ses we wideo signallaryny bir wagtda geçirip bilýän ýeke-täk zat, bu interfeýsiň enjam bilen birikdirilmegi üçin iň gowy effekt alyp bilersiňiz.

 

Paý ekranyň erbet ýerlerine üns beriň

Umumy LCD ekrany has az “açyk nokat” peýda bolar, “ýagty nokat” seresaplylyk bilen görünmeýär, tapmak kyn, şonuň üçin satyn alýan sarp edijiler ekrany üns bilen synlamagy unutmaň.Iň aňsat usullaryň biri, açyk tegmilleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny görmek üçin ekrany bütinleý gara, gara reňkde goýmakdyr.Soňra ekrany ak bolsun, gara ýeriň bardygyny ýa-da ýokdugyny görüň. Biz doly awtomatiki önümçilik liniýalaryny ulanýarys we her düwünde ýokary hilli barlag işgärleri bar, önümlerimizi ynam bilen satyn alyp bilersiňiz.

 

ViewingAngle

LCD ekrany satyn alanyňda, burçy görmek meselesi hem ýüze çykýar, haçan-da adamyň gözi we LCD ekrany görmek burçy belli bir burçdan uly bolsa, ekranyň ekranynyň düşnüksiz we şöhlelendiriji bolmagyna sebäp bolup biler, ekrany görüp bilemok.Şonuň üçin tomaşa burçy näçe uly bolsa, ekrany ähli burçlarda görmek has amatlydyr.Goldap bilerisähli görmek burçyweýekeje burçly LCD displeýs müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin.

 

Gyzgyn önümler

Kiçijik LCD displeýleri dizaýn etmekde we öndürmekde 13 ýyldan gowrak tejribämiz bar, 0.96 ″ -dan 13,3 ″, E-kagyz, OLED displeýi. Önümlerimizi dünýäniň dürli künjeginde emele getirýän islendik müşderä goldaýarys. Aşakda käbir gyzgyn satylýan önümler bar.

TFT LCD-e has ynamly bolmak üçin şu ýere basyň.


Iş wagty: 16-2022-nji sentýabr